Wednesday, January 13, 2010

شروع

به نام خدا

در این وبلاگ برآنیم تا در غیاب رسانه ای مستقل و درحضورِ فضای غبار آلود خبری که هر کس در آن بر حسب نفع خود حرفی می زند؛ حول شهادت ایشان مستقلانه بنویسیم.

به امید روزی که حقیقت اسیر منفعت نباشد.

No comments:

Post a Comment